School te Lellens

Wanneer het schooltje in Lellens ontstond weten we niet.

In 1813 stond het volgende bericht in een tijdschrift:In 1896 is sprake van het gaan opheffen van het schooltje.

In het archief van de Gemeente Ten Boer bevindt zich een raadsbesluit en een protestbrief waarvan de tekst hieronder is weergegeven.
Het is niet bekend hoe of dit protest tot aanpassing van het besluit geleid heeft.

Raadsbesluit:

De Raad der Gemeente Ten Boer

   In aanmerking nemende dat J.L. Holthuis, als hoofd der openbare lagere school te Lellens, op zijn verzoek, wegens ziels- en lichaamsgebreken, eervol is ontslagen, met ingang van den 1 januari 1897;
   Overwegende dat het in 't belang, van het gering aantal schoolgaande kinderen te Lellens, wenschelijk wordt geacht, het onderwijs aan de school aldaar, te schorsen en te vereenigen met de school te Ten Post;
   Gezien het door Burgemeester en Wethouders verzochte en ontvangen advies derwege, van den heet Schoolopziener van het district Winschoten, dd. 30 september jl. No 6157, hiernevens overlegd, en waarmede dezerzijds wordt ingestemd;
   Gelet op act 19 der wet op het lager onderwijs;
   Heeft onder goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie besloten: het onderwijs aan de openbare lagere school te lellens te schorsen en te vereenigen met de openbare school te Ten Post, met ingang van den 1 Januari 1897, of zooveel eerder, als Burgemeester en Wethouders dit wenschelijk zullen achten.
   En zal dit besluit, in duplo, aan welgemelde heeren Gedeputeerde Staten worden ingezonden, ter fine vermeld.
Gedaan te Ten Boer ter openbare Raadsvergadering van den 12 October 1896.

Besluit is ondertekend door de Burgemeester en de Secretaris en blijkens stempel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 30 oktober 1896.

Brief van bewoners naar aanleiding van bovenstaand raadsbesluit:

Aan den Edelachtbare raad der Gemeente Ten Boer

Edelachtbare Heeren!

Geven met verschuldigde eerbied tekenen ondergetekenden ouder van schoolgaande kinderen en verdere belangstellenden in het onderwijs te Lellens.
Dat zij met leedwezen hebben vernomen het besluit door Uw college genomen in de laatst gehouden vergadering waarbij de school te Lellens voor onbepaalde tijd wordt gesloten en de schoolgaande kinderen het onderwijs zullen moeten volgen aan de school te Ten Post;
dat zij reeds in die vergadering een adres hadden ingediend 't geen echter bij vergissing op ongezegelt papier was geschreven, en dus niet in behandeling kon komen,
dat zij vermenen dat bedoelt besluit niet is in het belang van het aan hunne kinderen te verstrekken onderwijs, daar de afstand die zij dikwijls in weer en wind tot Ten Post moeten afleggen wel een half uur bedraagt, terwijl in hun dorp een flink schoolgebouw staat, dat thans ongebruikt zou blijven,
dat vooral de behoeftige schoolkinderen door dien maatregel zeer worden geschaat, daar deze nu des middags boterhammen moeten meenemen en ook meer aan schoeisel en kleeding moeten afslijten,dat het hun vreemt voorkomt, dat thans nu het aantal kinderen, die het onderwijs zullen volgen met Mei 32 bedraagt, boven bedoelt besluit tot opheffing door u werd genomen, alleen omdat in eene vergadering werd geklaagd, dat het onderwijs te Lellens niet goed werd gegeven, 't geen ook de eenige reden is waarom tot dusver sommig ouders hunne kinderen naar Ten Post zonden dat dus als een flink onderwijzer aan 't hoofd der school werd geplaatst, door 32 kinderen aan het onderwijs zou worden deelgenomen,
dat zij zich derhalve tot u wenden met het beleeft maar dringend verzoek terug te komen op het in uw vorige vergadering genomen besluit, en zoo spoedig mogelijk eene oproeping te doen geschieden voor een Hoofd der school te Lellens.

Onder deze brief staan 19 handtekeningen.

In het archief bevindt zich ook een door een architect opgestelde begroting voor de bouw van scholen te Lellens, waaruit blijkt dat een school voor 72 kinderen f. 5856,- zou kosten en een school voor 36 kinderen f. 3700,-.  Het is niet duidelijk wanneer en waarom deze is opgesteld.

Op 9 juli 1897 stond dit artikeltje in het Nieuwsblad van het Noorden.