Volksonderwijs Ten Post en Omstreken

In 1872 werd de term Volksonderwijs gebruikt om het lager onderwijs aan te duiden.

In een rapport van een onderwijsinspecteur over de toestand van het volksonderwijs in Groningen en Friesland in 1872 wordt informatie gegeven over de omvang van de scholen en de inkomsten van de onderwijzer.

woon-        inkomsten     hulp                  leerlingen
plaats      onderwijzer onderwijzer  kwekeling  hoogste laagste

Ten Post       € 450,-      1            0         120     94
Lellens        € 400,-      0            0          29     23
Woltersum      € 400,-      1            0         112     85
Ten Boer       € 400,-      1            0         120    100
Sint Annen     € 400,-      0            1          82     65 
Thesinge       € 400,-      0            1          92     75


In 1929 heeft de term volksonderwijs inmiddels een andere inhoud gekregen.

In het Nieuwsblad van het Noorden van 6 februari 1929 staat het volgende:

TEN POST, 4 Febr. Zaterdagavond hield de afd. Volksonderwijs Ten Post e.o., 't vorige jaar opgericht, haar eerste feestelijke propaganda-avond. Vooraf had er met de leden nog eerst een huishoudelijke vergadering plaats. De uitgaven en inkomsten toonden aan, dat er een batig saldo was van f 64. De vereniging telde 88 leden. Besloten werd tot aansluiting bij de kring Fivelingo en tot het houden (a.s. herfst) van een bazar. De feestavond werd opgeluisterd door een toneelclub met strijkje verbonden aan de afd. V. O. van Appingedam. Nadat de voorzitter, de heer v.d. Horst de aanwezigen en genoemde club had welkom geheeten trad deze voor 't voetlicht met twee stukken die beide goed werden gespeeld en waarvan vooral de laatste de lachspieren danig in beweging bracht. Het was al niet vroeg meer toen de voorzitter van V. O. de aanwezigen bedankte voor hun aanwezigheid en de club voor wat ze gepresteerd had. Zooals gebruikelijk was een dansje 't slot.We beschikken over twee foto's van het Bijzonder Volksonderwijs Ten Post:

OliebollenbakstersIn een overlijdensadvertentie uit 1935 wordt dank betuigd aan "Volksonderwijs Ten Post".

Verder is ons niets bekend over dat volksonderwijs, waarvan we aannemen dat dit soortgelijk was aan wat elders het "NUT" genoemd werd.